top of page

טופס 8879 - בדפים הראשונים בקובץ שמכיל את הדוח.
יש להשיב חתום, להלן לדוגמה למקום בו יש לחתום על הקובץ שקיבלתם:

טופס 8879 לחתימה 2018.png
הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page