top of page

טופס 8938  - FATCA

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

Form 8938 - Statement of Specified Foreign Financial Assets

מטרת טופס 8938 היא דיווח על נכסים פיננסים זרים באם היקפם עלה על הסף להגשת ההצהרה.
הגשת טופס 8938 אינה פוטרת מהגשת הדיווח על חשבונות בנק (
FBAR) אלא מתבצעת במקביל, כאשר טופס 8938 מוגש עם דוח המס (1040) ולא ניתן להגיש את טופס 8938 ללא הגשת דוח שנתי.

 

יש לדווח על הנכסים הפיננסים הזרים (הישראליים) בטופס 8938 גם אם הנכסים והחשבונות הפיננסיים המדווחים לא השפיעו על חבות המס של הנישום באותה השנה. במידה ולא הוגש דוח מס שנתי ל – IRS, בין היתר בשל העובדה שלנישום לא הייתה הכנסה גבוהה מספיק, אין צורך להגיש את טופס 8938 גם אם היקף הנכסים הפיננסיים הזרים עלה על הסף לדיווח.
 

את הטופס צריך להגיש מי שעונה להגדרת - Specified Individual:

 • אזרח ארה"ב

 • תושב ארה"ב

 • אדם שאינו אזרח ואינו תושב ארה"ב אך בוחר להגיש דוח משותף (a joint income U.S. tax return) עם בן או בת זוגו שמחזיק באזרחות אמריקנית

 • אדם שאינו תושב ואינו אזרח אולם מוגדר –  bona fide resident של טריטוריות אמריקניות מסוימות לפי Pub 570.

 

ספי דיווח נכסים פיננסיים בטופס 8938 לאזרחי ארה"ב שחיים מחוץ לארה"ב:

 • אזרח ארה"ב שאינו נשוי ומתגורר מחוץ לארה"ב יגיש את טופס 8938 באם הסך המצטבר של יתרות הנכסים הפיננסיים שלו בסוף השנה עלה על סך של $200,000 בסוף השנה או $300,000 בנקודה כל שהיא במהלך השנה.

 • אזרח ארה"ב נשוי, שמגיש דוח משותף עם אשתו (filing a joint income tax return) ומתגורר מחוץ לארה"ב יגיש את טופס 8938 באם הסך המצטבר של יתרות הנכסים הפיננסיים שלהם בסוף השנה עלה על סך של $400,000 בסוף השנה או $600,000 בנקודה כל שהיא במהלך השנה.

 • אזרח ארה"ב נשוי, שמגיש דוח בנפרד מאשתו (filing a separate income tax returns) ומתגורר מחוץ לארה"ב יגיש את טופס 8938 באם הסך המצטבר של יתרות הנכסים הפיננסיים שלו בסוף השנה עלה על סך של $200,000 בסוף השנה או $300,000 בנקודה כל שהיא במהלך השנה.

הגדרת "Specified Foreign Financial Assets"

ההגדרה כוללת נכסים פיננסים ולא פיננסים שמוחזקים להשקעה; מניות, מכשירים פיננסים זרים, חוזים עתידיים מול גופים זרים ובעלות בגופים וחברות זרות.
ישנם חריגים להגדרה לעיל כך שבמקרים הבאים לא ידרש דיווח, כדלקמן:

 • חשבון פיננסי שמוחזק על ידי מי שמוגדר "U.S. payor" לפי 7701 § U.S. Code.

 • נכס פיננסי שהוא חלק בנאמנות שהמוטב אזרח/תושב ארה"ב לא היה מודע לקיומה ולא הייתה לו שום סיבה להיות מודע לקיומה, במידה והתקבלה חלוקה מאותה הנאמנות המוטב נחשב כמי שידע על קיומה.

 • שווי ההטבות שיש לאזרח/תושב ארה"ב בחשבונות ביטוח לאומי זרים, זכות לקבלת הטבות/נכסים מביטוח לאומי במדינה זרה.

חריגים נוספים לדיווח בטופס 8938 הם נכסים שכבר דווחו בטפסים אחרים של ה - IRS:

 • חלוקה מנאמנות זרה או מתנות שמדווחות בטופס 3520.

 • החזקה בחברה זרה שמדווחת כבר בטופס 5471.

 • החזקה ב - PFIC שעבורה הוגש טופס 8621.

 • החזקה בשותפות זרה שדווחה בטופס 8865.

 • תוכניות חסכון פנסיוני קנדיות רשומות 8891.

הערך של הנכסים המדווחים בטפסים אלו נכלל לצורך קביעת העמידה ברף להגשת טופס FATCA 8938, אך אין צורך לרשום אותם שוב בטופס 8938.

 

קביעת שווי הנכסים שיכלל בדיווח טופס FATCA 8938

ניתן לבצע הערכה סבירה "a reasonable estimate" של היתרה המקסימלית של הנכסים הזרים במהלך השנה, ניתן להסתמך על דף חשבון שנתי על מנת להעריך את היתרה המקסימלית.
לנכס פיננסי שאינו מוחזק בחשבון פיננסי, ניתן להסתמך על אישור יתרה לסוף שנה כדי להעריך את שוויו המקסימלי או שניתן להסתמך על מאגרי מידע ציבורי אמין שניתן לתיקוף.
במידה ואין מאגר מידע או אסמכתא כלשהי עליה ניתן להסתמך לצורך קביעת השווי המקסימלי לדיווח במסגרת
FATCA, ניתן להתספק בהערכה סבירה. 

נכסים שערכם נקוב במטבע שאינו דולר יתורגמו לדולרים לפי שער החליפן שמפרסם ה - IRS.

השלכות אי ציות לדרישה לדיווח טופס FATCA 8938

במידה ואזרח/תושב ארה"ב נדרש על פי הכללים להגיש את טופס 8938 כחלק מדיווחי FATCA ולא עושה כן, הוא צפוי לקנסות הבאים:

 • $10,000 קנס על אי הגשה 

 • $50,000 קנס נוסף על סירוב להגיש לאחר שנתקבל מכתב בנושא מה - IRS + קנס של 40% מהמס על ההכנסות הלא מדווחות מאותו הנכס

 • במידה והושמטה הכנסה של יותר מ - $5,000 שנובעת מנכס פיננסי כאמור לעיל תקופת ההתיישנות תוארך לשש שנים במקום שלוש

 • אם לא דווח נכס שנדרש בדיווח במסגרת טופס 8938 תקופת ההתיישנות תוארך בשלוש שנים נוספות מרגע קבלת המידע בגין הנכס.

 

 

 

  

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page