top of page

מס יסף אמריקאי בשיעור של 3.8% - Net Investment Income Tax

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

NIIT הוא מס יסף בשיעור של 3.8% שמוטל על הכנסות מהשקעה של יחידים, עזבונות ונאמנויות מעל לרף מסויים.

המס החל להיות מיושם בינואר 2013 ובא לידי ביטוי במיסוי אמריקאי נוסף של הכנסות פאסיביות למי שהכנסתו עוברת את הסכומים הבאים:​

  

מס יסף אמריקאי NIIT

זה הוא אחד המיסים הפחות פופולריים, שיוחס בעיקר למימון של רפורמת הבריאות של הנשיא אובמה. המס אינו חל על NRA, זרים שאינם תושבי או אזרחי ארה"ב כך שהכנסות מהשקעות הנדל"ן אמריקאי לא חשופות למיסים בארה"ב בשל ישום NIIT.
יחד עם זאת, זר (לא אזרח או תושב) שמבלה חלק משמעותי מהשנה בארה"ב עשוי להיות חשוף מס יסף אמריקאי על הכנסותיו מהשקעות.

למרות שהנשיא טראמפ מבקש לבטל את כל מה שקשור לאובמה-קר, ואף הצליח במסגרת רפורמת המס של 2017 לבטל את הקנס על מי שלא רוכש ביטוח בריאות במסגרת התוכנית, NIIT נשאר בעינו ויש לשלם על השקעות רלוונטיות את מס היסף בארה"ב ללא קשר לביטול רפורמת הבריאות של אובמה.

חלק מסוגי ההכנסות מהשקעה שבגינן ישנה חשיפה למיסוי אמריקאי בהיבט - NIIT:

 • ריבית 

 • דיבידנדים 

 • רווחי הון 

 • הכנסות משכירות 

 • תמלוגים 

 • עסקים שפעילים במסחר במכשירים פיננסיים 

 • עסקים שמהווים הכנסה פאסיבית לבעליהן 

 • חלוקות הוניות מקרנות נאמנות 

 • רווח ממכירת נדל"ן

 • רווח ממכירת חלק בשותפות 
   

דוגמה להכנסה שאינה חשופה למיסוי אמריקאי בהיבט - NIIT:

 • משכורות 

 • דמי אבטלה 

 • הכנסות מעסק פעיל 

 • קצבאות Social security 

 • מזונות 

 • ריבית פטורה ממס

 • הכנסות כעצמאי 

הוצאות שמותרות בקיזוז יהיו הוצאות ריבית לביצוע ההשקעה, דמי ייעוץ ותשלום לברוקר, הוצאות שקשורות להכנסה משכירות, שכ"ט רואה חשבון אמריקאי, דמי נאמנות ומיסים מקומיים.
המיסוי האמריקאי על ההכנסות מהשקעה שחשופות ל - NIIT מחושב באמצעות טופס 8960 ומשולם כחלק מהסך הכולל של המיסים בארה"ב שמשלם מגיש הדוח.

 

לדוגמה:

ליחיד יש הכנסות שנתיות של $150,000 משכר עבודה, באותה שנה ובנוסף למשכורתו יש לו הכנסה נוספת של $100,000 מדיבידנד. סך כל ההכנסות השנתיות שלו הוא $250,000. 
מאחר והוא עובר את הרף של $200,000 (ראה תקרה ליחיד לעיל), הוא ישלם מיסים בארה"ב בשיעור של 3.8% על הכנסותיו מהשקעה.

החלת המיסוי האמריקאי על ההכנסות מהשקעה יתייחס לנמוך שבין ההכנסות מהשקעה או החלק שעובר את הרף שנקבע בהתאם לסטאטוס ההגשה.

כך שבמקרה שלנו הוא ישלם מיסים בארה"ב בסכום הבא: ($250,000 - $200,000)*3.8% = $1,900

המס רלוונטי מאוד לישראלים בעלי הכנסות גבוהות או אפילו רווחי הון חד פעמיים, כמו במקרה של אקזיט.

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page