top of page

הכרה בהוצאות פחת בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

ה - IRS מחלק את הנכסים שבבעלות משלם המיסים לשני סוגים מרכזיים של נכסים:

  1. נכסים מוחשיים - נכסי נדל"ן (Real property) ונכסים פרטיים (Personal property)

  2. נכסים בלתי מוחשיים (תוכנה, פטנט, מוניטין)

 

כאשר אדם או חברה רוכשים נכס, נניח מבנה שישמש כמחסן ויושכר לסוחרים בשוק. בדרך כלל תועבר במועד הרכישה התמורה המוסכמת והנכס הנרכש יניב הכנסות לרוכש במשך שנים ארוכות.

למרות שתמורת הרכישה שולמה כולה כעת, הרציונל קובע שלא תוכל להכיר בכל הסכום ששולם כהוצאה כעת מאחר והנכס ימשיך לייצר עבורך הכנסות במשך שנים רבות (ולא רק בשנת הרכישה).
הנכס הנרכש גם מאבד מערכו עם השנים, כך שישנו אובדן אמיתי של ערך כלכלי שיש לתת לו ביטוי בהקטנת ההכנסה החייבת של משלם המיסים.

בשל האמור לעיל, הוצאות פחת הן הכרה הדרגתית לאורך שנים בהוצאות שמשקפות את ההשקעה שנעשתה בנכס מניב ההכנסה.

 

נכסים מוחשיים

ההוצאה בה ניתן להכיר היא נגזרת של הגורמים הבאים:

 

על מנת לדרוש הוצאות פחת בגין נכס:

  • עליך להיות הבעלים שלו 

  • עליך להשתמש בנכס לצורך ייצור הכנסה (לעניין רווחי הון, לעיתים תדרש לזקוף פחת גם אם לא עשית שימוש בנכס)

  • לנכס יש אורך חיים סופי וידוע

  • אתה צופה שהנכס יתקיים יותר משנה אחת

 

נכסים בלתי מוחשיים

בארה"ב ההפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, אמורטיזציה (Amortization) נמשכת לרוב 180 חודשים ורלווטית לרוב רק לנכסים לא מוחשיים שנרכשו ולא נוצרו בעסק (כמו מונטין).

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page