top of page

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

9/2016 הנחיות לגילוי מרצון בארה"ב - Streamlined Foreign Offshore Procedures

 

מעבר להנחיות הכלליות הנדרשות מאזרח/תושב ארה"ב על מנת להסדיר את הדיווחים במסגרת הליך גילוי מרצון מקוצר (Streamlined) מול ה - IRS, להלן דגשים מההנחיות המעודכנות:
  • ​עמידה בדרישות אי-תושבות 
  • המבקש לקחת חלק בהליך לא דיווח על כל הכנסתו ו/או לא הגיש דיווח על נכסיו הפיננסיים (8938,FBAR) כתוצאה מרשלנות, היסח דעת, טעות או התנהלות שהיא תוצאה של אי הבנה בתום לב של דרישות חוקי המס של ארה"ב
לאחר עמידה בתנאים לעיל המבקש לקחת חלק בהליך נדרש להגיש את הדוחות הבאים:
  • לכל אחת משלוש השנים שמועד ההגשה עבורן עבר יש להגיש דוחות מס מלאים מאוחרים (Delinquent) במידה ונדרש יש להגיש תיקון לדיווחי עבר (Amended tax returns) בדגש על הוספת טפסי 8938, 5471, 3520
  • לכל אחת משש השנים שמועד הגשת FBAR עבורן יש להגיש Delinquent FBARs כולל דיווח כל ההכנסות מהחשבונות ותשלום המס ב - (Delinquent or Amended tax returns)
הגשת כל דוחות המס והמידע ל - IRS בדיוק באופן הנדרש תמנע קנסות חדשים בגין האיחור בהגשה אולם לא יבוטלו קנסות קודמים (אם כבר הוטלו).
במידה ואזרח אמריקאי מגיש דוחות במסגרת ההליך שאינם משקפים באופן נאות את המס אותו הוא חייב, יוכל ה - IRS להטיל קנסות בייחס לאותו חלק שלא דווח כהלכה.
כללי מעבר ביחס להליך גילוי מרצון הקודם (2012 Streamlined)
הערכת הסיכון של המועמד (Risk assessment) לא רלוונטית להליך הנוכחי שלא כפי שהיה במתכונתו הקודמת משנת 2012, וכעת גם אזרח אמריקאי שלא עומד בהגדרת סיכון נמוך יכול לקחת חלק בהליך המקוצר לגילוי מרצון בארה"ב.
אזרח אמריקאי שלא הגיש דוחות מס ל - IRS והחל להסדיר את הנושא במסגרת ההליך הקודם לפני הראשון ביולי 2014, לא יקבל הודעה על רמת הסיכון המיוחסת לו מאחר ובמסלול המעודכן זו אינה דרישה  רלוונטית.
הצהרה על אי הגשה בתום לב
במסגרת העידכונים להליך גילוי מרצון מקוצר בארה"ב עודכנה ההצהרה. יש לספק פירוט אודות העמידה בדרישות תושבות חוץ ופירוט של הנסיבות שגרמו להעדר דיווח בעבר מעבר לדרישות בהצהרה קודמות.
הליך גילוי מרצון במתכונתו המקוצרת ממשיך להיות אופציה נוחה יחסית לסדרת דיווחי עבר למס הכנסה בארה"ב. עם התגברות מאמצי האכיפה במסגרת FATCA ההליך מאפשר לאזרח ארה"ב שלא הגיש דוחות מס בארה"ב ליזום את הסדרת הדיווח, מבלי להמתין למכתב מרשויות המס בארה"ב.
הסכוי לקנסות במסגרת ההליך המקוצר נמוך מאוד, הדיווח על חשבונות הבנק של אזרחים אמריקאים בישראל נעשה ביוזמתו של הנישום ומאפשר לו התנהלות נוחה ופשוטה יותר מול ה - IRS.
במידה ופרטי חשבוות הבנק של אזרח ארה"ב שמגורר בישראל יועברו ל - IRS במסגרת יישום FATCA, התנאים המקלים שמאפשר ההליך ככל הנראה יוקשחו או יחדלו להיות רלוונטים לגבי אותו אזרח אמריקאי ויהפכו את הסדרת הדיווח למסובכת הרבה יותר.
 
 
 

 

               

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page