top of page

פירוק חברה בארה"ב - במדינת דלוואר Delaware

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

האמור להלן מתייחס לפירוק חברה רגילה (Corporation) הרשומה במדינת דלוואר ארה"ב, כללים שונים יחולו על חברות שנרשמו במדינות אחרות בארה"ב או ישויות משפטיות מסוג LLC ו/או S corporation.

פירוק חברה בארה"ב לפני שהייתה לחברה פעילות, יהיה פשוט יותר מפירוק חברה בה החלה פעילות ושולמו (או היה צריך לשלם) מיסים בארה"ב.

 

בשלב ראשון יש לבחון האם הוגשו הדוחות הנדרשים ל - IRS במהלך שנות קיומה של החברה, לעיתים קרובות במקרה של חברה עם פעילות מועטה או פירוק בשל כשלון עסקי נוצר מצב בו לא הוגשו כל הדוחות הנדרשים ל - IRS.

במידה ולחברה ישנן הכנסות שלא דווחו מרגע הקמתה ועד למועד ההחלטה על הפירוק, יש להגיש את הדיווחים טרם פירוק החברה ולשלם את חבות המס הפדרלית.

לאחר שהסתיים הדיווח במישור הפדרלי יש להגיש את דיווחים למדינת דלוואר, בעיקר Franchise tax reports, שהוא מס שמוטל על כל תאגיד שרשום במדינת דלוואר כתשלום על הזכות לרשום את החברה במדינה.

גובה המס תלוי ברמת ההכנסות, מספר המניות ו/או היקף הנכסים שהחברה מחזיקה. תאגידים (C Corp) נדרשים להגיש את הדיווח עד ל - 1 במרץ של השנה העוקבת, הגשה לאחר התאריך שנקבע תביא לקנס של $200 וחיוב בריבית חודשית בשיעור של 1.5%.

לאחר שהוסדרו כל הדיווחים החסרים לרשויות ושולמו כל יתרות החוב, על אסיפת בעלי המניות לערוך הצבעה ולתעד את קבלת ההחלטה לפרק את החברה.

לאחר קבלת ההחלטה יש לטפל בהגשת Certificate of Dissolution לחברה. קיים טופס שונה בהתאם לצורך ולנסיבות הספציפיות של כל חברה, למניות שהונפקו לחברה ותקופת פעילותה.

הטופס יכלול את פרטי החברה, הבעלים והדירקטורים - מורשה חתימה בחברה נדרש לחתום על הטופס.

 

בנוסף לטופס הבקשה לפירוק יש לצרף מזכר שנכתב על גבי טופס ייעודי, בו יפורטו נסיבות הפירוק ופרטי מגיש הבקשה.

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page