top of page

פטקא (FATCAׂ) - תחילת יישום הדיווח על חשבונות בנק של אזרחי ארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בהמשך להסכם שחתמו ממשלות ישראל וארה"ב ביום 30 ביוני 2014 לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת פטקא (intergovernmental agreement), נחתם ביום 23 במרץ 2016 הסכם רשויות מוסמכות (Competent Authority Agreements) המהווה שלב נוסף בהתקדמות ביישום FATCA.

לעיון בהסכם FATCA ונספחיו לחצו על הקישורים הבאים: FATCA Agreement, Annex 1 FATCA , Annex 2 FATCA.

הסכם הרשויות המוסמכות קובע את הנהלים והכללים לפיהם ידרשו מוסדות פיננסיים להעביר דיווח למס הכנסה הישראלי אודות חשבונות של אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין קארד. לאחר קבלת המידע, מס הכנסה בישראל יעביר את המידע ל – IRS.

בהתאם לסעיף 3, תת סעיף 6

הרשויות המוסמכות בישראל ובארה"ב יחלו לשתף פעולה תוך קביעת נהלים והתאמות נדרשות כאמור בסעיף 8 להסכם FATCA משנת 2014.

סעיף 3(6) קובע כי הרשויות המוסמכות ישתפו פעולה בניהן ולשם כך:

  • יקבעו תהליכים לחילופי מידע אוטומטיים תקופתיים.

  • יקבעו נהלים ליישום שיתוף פעולה ואכיפה בין רשות המס בישראל למקבילתה בארה"ב לצורך יישום FATCA.

  • יקבעו המוסדות שלא נדרשים בניכוי מס במקור לאחר עמידה בהוראות הדיווח לשנים 2015 –2016.

תחילת יישום ההסכם והעברת מידע מהבנקים לרשות המיסים בישראל וממנה ל – IRS נקבע ל – 30/09/2016.

בהתאם לאמור לעיל ובהמשך למאמץ כביר שמשקיעים הבנקים בישראל באיתור אזרחים אמריקאים והחתמתם על טופס ,W-9 עד כדי חיפוש "סממנים" כלשהם לאזרחות של ארה"ב כעת תחל העברת פרטיהם ל – IRS לרבות יתרות חשבון, סוגי הכנסות ותקבולים או משיכות שמבצע לקוח הבנק שהנו אזרח אמריקאי.
 

איסוף המידע על ידי הבנק והעברתו לרשות המיסים במסגרת הסכם פטקא תתבצע באופן הבא:

הלקוח יקבל הודעה על כך שבהתאם לסעיף 135ד לפקודת מס הכנסה, פרטיו עתידיים להיות מועברים לרשות מס זרה.
יובהר לו כי על בסיסי המידע שנמצא בידי הבנק הוא מסווג כאזרח או תושב ארה"ב לצורך מס וכי מידע אודותיו או אודות תאגיד שבשליטתו צפוי להיות מועבר לרשות המיסים בישראל לצורך העברתו לרשות המס בארה"ב וזאת בהתאם להוראות הסכם בין מדינת ישראל וארה"ב בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום חוק פטקא
(Intergovernmental Agreement (IGA.

 

לקוחות הבנק שארץ הלידה שלהם היא ארה"ב
במידה ולקוח של הבנק שמחזיק באזרחות אמריקאית מחזיק במסמכים המצביעים על כך שהוא נולד בארה"ב החשבון ייחשב חשבון בר דיווח. במסגרת הסכם פטקא הוא יידרש להנפיק סדרה של מסמכים המוכיחים לבנק שאינו אזרח/תושב ארה"ב ולכן החשבון אינו בר דיווח, כמו תיעוד עצמי שבעל החשבון אינו אזרח או תושב ארה"ב לצורך מס או לדוגמה עותק של תעודה המאשרת שהוא איבד את אזרחותו האמריקאית.

כתובת או טלפון בארה"ב בספרי הבנק
במידה ובפרטי הקשר של הלקוח מופיע כתובת בארה"ב או מספר טלפון בארה"ב, יחוייב הבנק במסגרת הסכם פטקא לקבל תיעוד עצמי לכך שבעל החשבון איננו אזרח או תושב ארה"ב לצורך מס וראיות המבססות את מעמדו כ - לא אמריקאי.
האמור בפסקה זו מתייחס גם למצב בו בחשבון בנק ישראלי ישנו ייפוי כח לאדם שמענו בארה"ב או מספר הטלפון שלו אמריקאי.

חברות ותאגידים
גם תאגידים וחברות שלגביהם ישנם סממנים של קשר לארה"ב/בעלות אמריקאית יחוייבו להפריך את הקשר לארה"ב בהצגת מסמכים או ראיות.
במידה ולא יסופק הסבר להיותם של אותם התאגידים נטולי קשר לארה"ב, חשבונות הבנק שברשותם יהיו ברי דיווח. המידע אודות חשבון הבנק של התאגיד בר דיווח יועבר לרשות המס בארה"ב בהתאם להוראות הסכם פטקא בין מדינת ישראל וארה"ב.

הדיווח על חשבונות בנק זרים במסגרת פטקא הוא אקט הצהרתי בעיקרו, המידע אודות חשבונות הבנק של אזרחים אמריקאים בישראל מועבר בתדירות שנתית.

העדר ציות להוראות הדיווח במסגרת פטקא (FATCA) במצב של חילופי מידע אוטומטיים יגרום בסבירות גבוהה לחיכוך עם ה - IRS שמבהיר כי הקנסות על העדר דיווח יהיו גבוהים.
בנוסף, התחלת בדיקה או פניה של ה –
IRS אל אזרח ארה"ב שלא דיווח על חשבונות הבנק שלו בישראל, עשויה למנוע ממנו לקחת חלק בתוכניות גילוי מרצון נטולות קנסות (
Streamlined Foreign Offshore Procedures).

משרדנו הגיש מאות דוחות במסגרת תהליכי גילוי מרצון בארה"ב, אנו יכולים להעיד שניתן כעת להסדיר את דיווחי העבר החסרים ביעילות וללא חיכוך מיותר עם ה – IRS.
עם יישום החקיקה לעיל ייתכנו קשיים משמעותיים לאזרחים אמריקאים שלא דיווחו על חשבונות הבנק הישראליים שלהם.

 

  

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page