top of page

הוצאות מוכרות - שכירות נדל"ן בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

בהגשת הדוח השנתי, משקיעי נדל"ן בארה"ב נדרשים לדווח על הכנסות השכירות בניכוי ההוצאות.
בשורות הבאות ניתן סקירה קצרה של הוצאות מוכרות בקיזוז מהשכרת נדל"ן בארה"ב:

 

הוצאות קשורות - הוצאות שקשורות לייצור ההכנסה משכירות בארה"ב, כמו - פרסום, ניקיון ותחזוקה, מיסים ותשלומים שוטפים, ריבית, עמלה שמשולמת לגוף שגובה את דמי שכירות ונסיעות.

ביטוחים -  דמי ביטוח שמשלם משקיע נדל"ן בארה"ב (
Fire & liability) תשלומים על חשבון ביטוח לתקופות עתידיות, בשונה ממקדמות, יותרו בניכוי רק ביחס לתקופה שהייתה בשימוש ולא מראש.

 

פחת - משקיע נדל"ן בארה"ב יחל להפחית את הנכס החל מהרגע בו הוא מוכן לשימוש, השקעה בנדל"ן למגורים תופחת למשך 27.5 שנים 3.63% בשנה (ללא מרכיב הקרקע שאינה מופחתת), משקיע נדל"ן בארה"ב שרכש נכס מסחרי שאינו למגורים רשאי לנכות הוצאות פחת לתקופה של 39 שנים או 2.56% בשנה. 

 

תיקונים - תיקון זו פעולה ששומרת על הנכס במצב שמיש, אינה מגדילה באופן מהותי את שווי הנכס ולא מאריכה את אורך החיים של הנכס בצורה משמעותית.
ניקוי מרזבים, תיקון של מערכת ביוב או נזילות או החלפת דלת שבורה מהווים תיקונים ויוכרו כהוצאה בשנה בה שולמו.
אם הבית עובר שיפוץ מקיף כללי במסגרתו מתוקנים מספר רב של פריטים, המהלך יכול להחשב כשיפור ולא הוצאה, מאחר והוא משנה את ערכו של הנכס.

ההשפעה מבחינת מיסוי הנדל"ן בארה"ב, היא הפחתה הדרגתית של עלות השיפוץ הכללי והכרה בהוצאה במסגרת הוצאות הפחת.

 שיפור של הנכס - שיפור של הנכס מוסיף לערך הנדל"ן ומאריך את חייו, ההוצאות שמושקעות בשיפור הנכס יהוונו (מלשון הון) לשווי הנכס ויופחתו לאורך שנים.
הוספת חדר לנכס, שינוי או הסבה של חלקים מהנכס או גג חדש יחשבו בדרך כלל לשיפורים ולא
הוצאה.  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page