top of page

מס סניף על הכנסות מנדל"ן בארה"ב לחברה ישראלית

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

מס הירושה בארה"ב גבוה מאוד ומאיים במיוחד כאשר מדובר ב – NRA Non Resident Alien אדם שאינו אזרח או תושב ארה"ב.
כאשר אזרח או תושב קבע אמריקאי נפטר הנכסים שהוא משאיר חייבים במס ירושה של עד 40% (לפי מדרגות מס ירושה), לשמחתו ישנו פטור ממס על עיזבון של  עד $5,430,000 כך שהסיכוי שיתחייב במס על הירושה שהוא משאיר אחריו נמוך.

 

משקיעי נדל"ן זרים ובכללם משקיעים ישראלים לא נהנים מהפטור לעיל, כך שהחשיפה למס הירושה האמריקאי מהווה אלמנט מרכזי בתכנון מבנה ההשקעה.
חלק מתכנוני המס הנפוצים עושים שימוש בחברה ישראלית שמשקיעה בנדל"ן בארה"ב באופן ישיר או כמעט ישיר כך שהיא נדרשת לשלם מס סניף על ההשקעה.

 

אזרח ותושב ישראל שמחזיק השקעה בנדל"ן בארה"ב שלא באמצעות חברה, אלא כאדם פרטי, ישלם מס בארה"ב כאדם פרטי (לפי מדרגות) ולאחר מכן ימוסה בישראל לפי אחת מהאופציות הרלוונטיות (שולי או 15%) ולא יהיה מוגן ממס ירושה במקרה של פטירת הבעלים הרשום של הנכס.
החסרונות המרכזיים של חברה ישראלית אחרת שתחזיק בנדל"ן בארה"ב, הם עלות דיווח גבוהה לרשויות המס בארה"ב ובישראל, מס חברות ומס סניף על רווחי החברה בארה"ב.

 

למרות שאמנת המס בין ישראל וארה"ב מאפשרת שיעור נמוך יותר של מס סניף, ההתמודדות עם מס הסניף בארה"ב ומס החברות על פעילות החברה הישראלית בארה"ב נעשת בעיקר באמצעות גובה ההכנסה החייבת.
לעיתים נעשה שימוש בהלוואה מחברה שאינה קשורה על מנת לייצר הוצאות ריבית בחברה הישראלית, אולם מנסיוננו ברוב המקרים לאחר זקיפת הוצאות פחת, ריבית ואחרות ניתן לצמצם משמעותית את ההכנסה החייבת.

 

מה זה מס סניף בארה"ב?

מס סניף הוא מס נוסף (מעבר למס החברות) המוטל על רווחי חברה זרה שמופקים מהשקעה או פעילות עסקית בארה"ב.
ראשית מחשבים את הרווח של החברה לצורך מס, משלמים
מס חברות בארה"ב ועל הסכום שנותר משלמים מס סניף נוסף של 30% (לפני הקלות אמנת המס ישראל ארה"ב).

 

לדוגמה:

משקיע נדל"ן ישראלי שמחזיק את השקעותיו בנדל"ן בארה"ב על ידי חברה משפחתית ישראלית (ישירות), והכנסות השכירות שהפיקו נכסי הנדל"ן בארה"ב לאחר הוצאות היו 100$ ימוסה באופן הבא:

 

ראשית הוא ישלם מס חברות בארה"ב בשיעור מדורג, נניח לצורך הדוגמה 34% כך שהוא יפרד מ $34 בשלב ראשון וישארו לו $66.
על $66 שנותרו הוא נדרש לשלם מס סניף של 30% שבמידה ונעשה שימוש באמנת המס יצטמצם ל 12.5% - כך שהוא (החברה שהקים) ישלם עוד 12.5% מ – $66 שנותרו לו, $8.25.
בנתוני הדוגמה, סה"כ ישלם מי שמחזיק בנכסי נדל"ן בארה"ב באמצעות חברה משפחתית $8.25 + $34 = $42.25 שהם יותר מ – 42% מס.

 

מס סניף חל על חברות זרות בלבד, משמע, ישויות משפטיות אליהן ה – IRS  מתייחס כחברה ולא כסוג אחר של התאגדות. באופן עקרוני חברה תחשב זרה בראייה אמריקנית במידה ומסמכי ההתאגדות שלה כתוב שהיא נוסדה מתוקף חוקי מדינה זרה, ללא קשר ממשי למבחנים של ניהול ושליטה.

 

מס סניף קיים על מנת למסות חברות זרות ובעלי מניותיהן על רווחים בארה"ב באותו האופן שבו ימוסו חברות אמריקאיות ובעלי מניותיהן, הרעיון הוא שמשקיע נדל"ן זר יהיה אדיש להשקעה בארה"ב באמצעות חברה אמריקאית או חברה זרה.

 


החזקה של נכסי נדל"ן בארה"ב באמצעות חברה ישראלית על מנת לצמצם את החשיפה למס ירושה בארה"ב, לא תושפע בשוטף ממס החברות או מס הסניף אם ההשקעה אינה מייצרת הכנסה.
במועד המכירה ישולם מס סניף ומס חברות אולם אם המכירה היא חלק מפירוק החברה המקומית וחיסול העסקים בארה"ב מס הסניף לא יחול (רק עם החברה מחזיקה ב -
LLC שמפורקת).
כך שלגבי נכס שלא מניב הכנסה שוטפת (או מניב הכנסה מינימלית) החזקה באמצעות חברה ישראלית עשוי להוות פתרון יעיל להקטנת החשיפה למס ירושה בארה"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page