top of page

ניכוי מיסוי אמריקאי במקור בטופס 8804 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

טופס 8805 משמש לניכוי מס אמריקאי על הכנסות של שותפות שפועלת בארה"ב, המס שינוכה באמצעות הטופס בדרך כלל יהיה בשיעור גבוה.


מאחר ובחלק גדול מהמקרים המס האמריקאי שנוכה באמצעות טופס 8804 ודווח למשקיע באמצעות טופס 8805 גבוה מחבות המס בארה"ב, יתקבל החזר מס בהגשת דוח המס האישי בארה"ב.

התאריך האחרון בו יש להגיש את טופס 8804 וטופס 8805 הוא ה – 15 במרץ של השנה העוקבת למעט חריגים. יש לשים לב שרק דוח מס אמריקאי שיוגש לאחר שהשותפות תנכה ותגיש את הטפסים לעיל, יקבל את החזר המס העודף ששולם בארה"ב.
אל הטופס יש לצרף המחאה, לאופן בו יש לכתוב אותה 
לחצו כאן

כל שותפות שפועלת בארה"ב ולה הכנסות שמוגדרות (effectively connected) או שאינן מוגדרות כך אך נובעות ממקור בארה"ב נדרשת לנכות מיסוי אמריקאי בשיעור גבוה מההכנסות שמועברות לשותף הזר.
כאמור, כאשר אותו שותף יגיש את דוח המס האמריקאי שלו הוא יקבל החזר מס בגובה ניכוי המס העודף.

השותפות איננה נדרשת לקבל מהשותף הזר טופס W-8 כדי לוודא שאכן מדובר בשותף זר שבגינו יש לבצע ניכוי במקור, ובאותו האופן היא איננה נדרשת לקבל משותף שאינו זר טופס W-9 כדי להמנע מניכוי מס אמריקאי במקור.


במידה ושותפות בארה"ב שהכנסותיה חייבות במיסוי אמריקאי לא מנכה מס במקור לשותף שאינו אזרח או תושב ארה"ב מכל סיבה שהיא, היא תהה חייבת במס שחל על אותו שותף בארה"ב כולל ריבית וקנסות.

במידה ושותף בשותפות או LLC מסרב למסור לה טופס W-9 שמזהה אותו כשותף שהינו אזרח או תושב ארה"ב, זכותה של השותפות לדרוש חתימה על הטופס. במידה ולא יתקבל משותף טופס W-9 חתום המצביע על כך שהוא תושב או אזרח ארה"ב, השותפות רשאית לנכות לאותו שותף מס אמריקאי במקור בשיעור מקסימלי.

תשלום מאוחר של המס האמריקאי שנוכה במקור באמצעות טופס 8804, יגרור קנס של 0.5% לחודש על היתרה שנוכתה והועברה ל – IRS באיחור. אך לא יותר מקנס של 25% מיתרת התשלום ששולמה באיחור. ייתכנו גם קנסות גבוהים יותר במידה ולא שולם כל המס הנדרש מסיבות שאינן בתום לב.

ניכוי במקור ברמת השותפות הוא אלמנט דומיננטי מאוד בדוחות מס אמריקאים שמוגשים על ידי ישראלים בארה"ב. אצל רבים מדובר בסכומים משמעותיים מאוד של מיסוי אמריקאי שנוכה במקור, לו יש להמתין חצי שנה ואף יותר.

דוח מס אמריקאי בו דורשים החזר של סכומים שנוכו מהכנסות שותפות בארה"ב, צריך להערך באופן מוקפד ומדוייק, יש להקפיד לצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים אחרת לא יתקבל החזר המס בארה"ב.


 

 

 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page