top of page

תשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסות מנדל"ן בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

תושב ישראל נדרש לשלם מס בישראל על הכנסותיו מכלל המקורות, כולל הכנסות שמקורן בחו"ל.

 

המס על הכנסות משכר דירה בארה"ב ישולם בתחילה לרשויות המס בארה"ב, ורק לאחר הסדרת המיסוי האמריקאי יש לשלם על ההכנסה מס גם במדינת ישראל.
חוץ מתשלום מס הכנסה בישראל יש להביא בחשבון גם תשלומים אפשריים למוסד לביטוח לאומי בגין ההכנסות משכר דירה בארה"ב.

 

על ההכנסות משכר בארה"ב יש לשלם מס בישראל בהתאם לאחת משתי חלופות:

  1. מס בישראל בשיעור קבוע של 15% על ההכנסות משכר דירה בארה"ב, בניכוי פחת בלבד וללא זיכוי על מס זר ששולם.

  2. מס שולי בישראל על ההכנסות משכר דירה בארה"ב, תוך ניכוי כל ההוצאות הרלוונטיות וקבלת זיכוי על מיסוי אמריקאי ששולם.

 

בחלופה של מס בשיעור קבוע (15%) לא חויבו תושבי ישראל בדמי ביטוח לאומי על ההכנסות משכר דירה בחו"ל, אולם מי שבחר בחלופה השניה לעיל חוייב בתשלום דמי ביטוח לאומי.

 

ב – 23 בנובמבר 2020 פסק בית הדין לעבודה כי יש להשיב לתושב ישראל דמי ביטוח לאומי ששולמו על הכנסה משכירות שהופקה מהשכרת נכס מחוץ לישראל.

לתובע (ברוך מרדכי אולך) שלושה נכסים בחו"ל המושכרים למטרת מגורים והוא מקבל בגינם דמי שכירות. התובע בחר לדווח על נכסים אלו למס הכנסה בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה ולהיות ממוסה בגינם בשיעור המס הרגיל (החלופה השניה לעיל).

לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הפיק למר אולך דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, נדרש בית המשפט להכריע האם החיוב נעשה כדין.

 

בית המשפט התייחס בפסק הדין לשני הסעיפים הבאים:

1. סעיף 122א לפקודת מס הכנסה קובע כי "יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%, במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1)"

2. סעיף 350(7) לחוק הביטוח הלאומי קובע פטור מדמי ביטוח ל- "הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודת מס הכנסה"

 

עיקר המחלוקת בין התובע למוסד לביטוח לאומי נסובה סביב השאלה האם עצם תשלום המס לפי השיעורים הרגילים (מס שולי), משמעותו כי על ההכנסה לא חלות הוראות סעיף 122 א לפקודה.

בפסק הדין נכתב כי ניתן להבין את החזקה שתשלום מס שולי על הכנסה מצביעים על הכנסה מעסק, ויחד עם זאת, במצבו של התובע מוכח כי חזקה זו אינה תמיד נכונה.

 

ישנם מצבים שונים של תכנוני מס אשר מצדיקים בחירה בתשלום מס לפי סעיף 121 לפקודה על אף שההכנסה אינה מעסק. במצבים אלה מובן שאין מקום לחייב אדם בתשלומי ביטוח לאומי, אשר כל כולם נגזרים מהכנסות מעבודה או מעסק.

במצבים החריגים תקום למוסד לביטוח לאומי חובה לברר עצמאית את מקור ההכנסה משכירות ולקבוע האם הוא מעסק או לא, כפי שנדרש ממנו בכל שומה אחרת.

 

דוח המס שהוגש בארה"ב עשוי לשמש אינדיקציה לאופיה של ההכנסה, ועשוי להוות שיקול מכריע בבואו של המוסד לביטוח לאומי לקבוע האם יחול חיוב בדמי ביטוח לאומי על ההכנסה משכר דירה בארה"ב.
                         

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page