top of page

חבות מס בארה"ב על מתנות שניתנות על ידי אזרחים אמריקאיים - Gift Tax 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

Gift Tax - מס בארה"ב על הענקת מתנה על ידי אזרח אמריקאי, הוא מס על העברת נכס כלשהו, לא בהכרח נכס כספי, מאדם אחד למשנהו ללא קבלת דבר בתמורה.

 

המס עשוי לחול גם במקרה שבו נתקבלה תמורה כלשהי, אך מדובר בתמורה בעלת ערך נמוך שאינו משקף את השווי ההוגן של הנכס המוענק, חשוב לציין כי המס חל בין אם האזרח האמריקאי שנותן את המתנה מתכוון להעניק מתנה או לא.

 

אזרח אמריקאי יחשב כנותן מתנה אם הוא מעניק לאחר ללא תמורה או בתמורה שאינה משקפת את השווי ההוגן של הפריטים הבאים בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, כסף, רכוש או זכות להשתמש ברכוש ובהכנסות מרכוש, גם הלוואה בריבית בשיעור הנמוך מהשיעור הנהוג בהלוואות מאותו הסוג עשויה להיחשב כמתנה חייבת ולשאת בחבות מס על מתנה.

 

באופן עקרוני האזרח האמריקאי שנותן את המתנה חייב במיסים בארה"ב, ותקרת הפטור השנתית ממס על מתנה לאזרחי ארה"ב הינה $15,000 ליחיד נכון לשנת 2018.

 

התקרה תקפה לכל מקבל בנפרד, משמע, אב לחמישה ילדים יכול להעניק לכל אחד מהם $14,999 בשנת המס 2018 ואינו צריך לדווח או לשלם מיסים בארה"ב בגין המתנה שנתן.

 

גם המקרים הבאים לא יחשבו מתנה חייבת במיסים בארה"ב:

 

  • תשלום הוצאות רפואיות עבור אדם אחר

  • תשלום שכר לימוד עבור אדם אחר

  • מתנות שניתנו בין בני זוג

  • מתנות לארגון פוליטי לצרכיו שלו

 

חשוב לזכור כי ללא קשר לפטור השנתי האמור לעיל, ישנו פטור נוסף, שתקף לכל תקופת חייו של אדם.

הפטור נקרא - Lifetime Gift Tax Exemption ועמד בשנת המס 2016 על $5,450,000.

המשמעות של הפטור לכל החיים הינה שיש מכסה כללית של סכום פטור שאדם זכאי להעניק ללא חבות מיסים בארה"ב במהלך חייו.

 

נניח לדוגמה שאב שמחזיק באזרחות אמריקאית רוצה לתת לבנו בשנת 2016 - $114,000 במתנה, הפטור השנתי יקזז בשלב ראשון סך של $14,000 מהמתנה, כך שנותרים 100,000 דולר שחייבים לכאורה במס, אותם יוכל האב לקזז כנגד תקרת הפטור לכל החיים, מה שאומר שלאחר הקיזוז יוכל להותיר לבנו בהמשך חייו או לאחר מותו סך של $5,350,000 = ($100,000 - $5,450,000) ללא תשלום מיסים בארה"ב.
 

שינוי במסגרת רפורמת המס של טראמפ

למרות ניסיון ארוך שנים של הרפובליקנים לבטל את המיסוי האמריקאי על ירושות ומתנות, המס נותר על כנו ורק תקרת הפטור תעלה החל מ - 1/1/2018.

במסגרת חוקי המס החדשים, הפטור ממס ירושה לאזרח/תושב אמריקאי יעלה מרף של $5.6M לסך של $11.2M לאדם.
זוג של אזרחים אמריקאים לא יחשף למיסוי אמריקאי על ירושה או מתנה שיעניק עד לסך של $22.4M, מה שיקטין דרמטית את מספר הנישומים שישלמו את מס הירושה בפועל.

אזרח אמריקאי שמקבל מתנה חייב לדווח עליה בטופס 3520 במקרים הבאים (2016):

 

  • קיבל יותר מ –100,000$ במתנה או בירושה, מאדם שאינו אזרח אמריקאי.

  • קיבל מחברה או שותפות זרה או מאדם הקשור לחברה או שותפות זרה סך של יותר מ – 15,671$ בשנת המס.

 

 

* שיעור המיסים בארה"ב על מתנות שאינן פטורות הינו 40%  

 

 

 

 

                                                                       

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page