top of page

ניכוי במקור ומקדמות מס הכנסה בארה"ב

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

אזרחי ארה"ב ומחזיקי גרין כארד ממוסים על הכנסותיהם הכלל עולמיות בשנת המס, המונח שנת המס בארה"ב מתייחס לאינטרוול שבין 1/1-31/12 ומקביל לשנת המס הישראלית, בסיום השנה מוגש דיווח שנתי על ההכנסות ונקבע סכום המס שיש לשלם עבור שנת המס, ההתחשבנות הזו מבוססת על דוח המס שמוגש בחודשים הראשונים של השנה העוקבת.

 

עם זאת ה - IRS לא ממתין עד לסיום השנה על מנת לקבל את תשלומי המס השנתיים של האזרח אלא מחייב ניכוי במקור או תשלום מקדמות.

 

ניכוי במקור משכר עבודה יתבצע על ידי המעסיק ויופיע בטופס W2, לאחר שהמעסיק קיבל פרטים מהעובד לצורך אומדן לניכוי במקור בטופס W4. ניכוי במקור מריבית, דיבידנד, ניירות ערך, IRA וצד שלישי, יופיע בטפסי 1099 לסוגיהם: I1099-INT, 1099-MISC, 1099-DIV, 1099-R, 1099-K

 

לגבי חלק מהתקבולים וההכנסות של אזרח ארה"ב יש צורך בתשלומים משוערים לפי שיטת המקדמות, במצב בו באופן קבוע לא מנוכים מיסים בשיעור מספיק משכרו של העובד עליו לשלם גם מקדמות ל – IRS.
הכנסות מעסק עצמאי של ישראלי שמחזיק גם באזרחות אמריקנית, יהיו חייבות בנוסף למיסים בארץ גם ב –
Self-Employment Tax כך שבאופן עקבי אותו אדם יצטרך לשלם כל שנה סכומים למס הכנסה בארה"ב, אם הוא לא ישלם מקדמות תקופתיות הוא ישלם גם קנסות וריבית בשל העדר המקדמות.

 

תשלום המקדמות למס הכנסה בארה"ב הוא תשלום רבעוני, שמתבסס על ההערכות של בעל העסק לגבי רמת ההכנסה השנתית הצפויה ועל התוצאות ברבעונים שחלפו במהלך השנה. במידה והנישום חייב פחות מ– $1,000 מס לאחר קיזוז מקדמות ששולמו ומיסים שנוכו במקור או שהוא שילם לפחות 90% מיתרת המס הסופית לשנה זו, הוא ככל הנראה לא יחויב בקנסות על העדר מקדמות (ללא קשר לריבית פיגורים וקנסות על איחור בתשלום).

 

אזרח ארה"ב לא חייב לשלם מקדמות בשנה הנוכחית באם הוא עומד בשלושה תנאים מצטברים:

 

  • לא הייתה לו חבות מס כל שהיא בשנה הקודמת

  • הוא היה אזרח ארה"ב למשך שנת מס מלאה

  • שנת המס מתייחסת לפרק זמן של 12 חודשים  

 

במידה והאיחור בתשלום והעדר המקדמות הוא בשל נסיבות חריגות, ניתן לבקש את ביטול הקנס בגין האיחור באמצעות טופס 2210.

  

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page