top of page

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

גילוי מרצון - אזרחי ארה"ב שחיים מחוץ לארצות הברית ולא הגישו דו"ח מס ל - IRS 

 

על ישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית או תושבי קבע בארה"ב (בעלי גרין קארד) חלה חובת דיווח לרשויות המס בארה"ב (IRS) על הכנסתם העולמית באמצעות הגשת דוחות מס שנתיים, וזאת גם אם הם לא גרים בארה"ב או מעולם לא גרו בה.
בנוסף לדו"ח המס ל - IRS על ההכנסות הכלל עולמיות, נדרשים אזרחים אמריקאיים על ידי רשויות המס בארה"ב לספק מידע נוסף, לרבות בכל הקשור לחשבונות בנק וחשבונות פיננסיים אחרים הנמצאים מחוץ לארה"ב (כחלק מהמטרה של ממשלת ארה"ב להילחם בהלבנת הון).
 
גילוי שנתי זה ידוע בכינויו FBAR (דוח על חשבונות בנק זרים).
 
אי עמידה בדרישת FBAR או בהגשת דוחות המס האמריקאים עלולה לגרור קנסות כספיים משמעותיים ואפילו הליכים פליליים ולכן מומלץ כי אזרחים אמריקאים יפנו לאנשי מקצוע מיומנים על מנת להימנע מצעדים אלו.
 
רשויות המס בארה"ב מודעות לכך שקיימת אפשרות שאזרחים אמריקאים רבים אשר מוטלת עליהם החובה להגיש דו"ח מס אמריקאי ו-FBAR לא היו מודעים לחובה זו ולכן יזמה מספר תוכניות להגשת דוחות המס הרלוונטיים.
בשנת 2009, ולאחר מכן שוב בשנים 2011 ו-2012, רשויות המס בארה"ב יזמו תכניות גילוי מרצון (OVDP) באמצעותה יכלו אזרחים אמריקאים להגיש דוחות מס אמריקאים רטרואקטיביים ולחסוך עונשים פוטנציאליים, וזאת על פי קריטריונים שנקבעו כחלק מהתכנית.
לכניסה להליך OVDP עלויות גבוהות וכמו כן היא אינה מטפלת בכל המצבים האפשריים, בייחוד לאותם אזרחים אמריקאים אשר אין להם חבות מס בארה"ב (או שיש להם חבות מס נמוכה יחסית) וכן לאזרחים אמריקאים אשר דוחות המס שלהם אינם ברמת סיכון גבוהה מבחינת רשויות המס בארה"ב. כמו כן, יש לפנות לתוכנית זו רק לאחר בחינת הרלוונטיות של היוזמות האחרות.
 
בהתאם לכך, רשויות המס בארה"ב הודיעו לאחרונה על נוהל חדש לגילוי מרצון מקוצר (Streamlined Procedure) לאזרחים אמריקאים אשר אינם תושבים (כלומר אזרחי ארה"ב או בעלי גרין קארד שגרים מחוץ לארה"ב), אשר נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2012.
על פי הנוהל החדש, אזרחים אמריקאים ידרשו להגיש דוחות מס אמריקאים עבור שלוש השנים האחרונות (כיום 2010-2012) ולהגיש דיווחי FBAR עבור שש השנים האחרונות (כיום 2007-2012). את תשלומי המס והריבית, אם רלוונטי, יש לשלם יחד עם הגשת הדוחות למס הכנסה האמריקאי.
 
 

נוהל גילוי מרצון OVDP

 

תוכנית "גילוי מרצון" (OVDP – Offshore Voluntary Disclosure Program) לגבי חשבונות ונכסים מחוץ לארה"ב. תוכנית זו מתאימה לאזרחים אמריקאים אשר לא הגישו את דוחות המס האמריקאי, לא שילמו את חבות המס במידה וקיימת או שלא הגישו דו"חות מידע בארה"ב, בין היתר דו"חות מידע שנתיים בנוגע לחשבונות בנק וחשבונות פיננסים אחרים מחוץ לארה"ב (דו"חות "FBAR").
 
במסגרת התוכנית מגיש האזרח האמריקאי דו"חות מס שנתיים עבור 6 השנים האחרונות, דו"חות מידע שנתיים על חשבונות בנק וחשבונות פיננסים אחרים מחוץ לארה"ב (דו"חות "FBAR") ודו"חות מידע נדרשים אחרים עבור 8 השנים האחרונות בהן לא הוגשו דוחות אלו.
 
במסגרת התוכנית הזו, על האזרח האמריקאי לשלם למס ההכנסה את חבות מס, אם הייתה כזו, בתוספת ריבית , עבור השנים הרלוונטיות. בנוסף, על האזרח האמריקאי לשלם קנס בגובה 27.5% מהשווי הגדול ביותר במהלך השנים הרלוונטיות, של חשבונות ונכסי האזרח האמריקאי מחוץ לארה"ב שלא דווחו.
 
אזרחים אמריקאים העומדים בקריטריונים מסויימים עשויים לקבל הפחתה של קנס זה ל-5% או ל-12.5% מהשווי הגדול ביותר במהלך השנים הרלוונטיות.
מצב של הפחתה ל- 5% למשל הוא כאשר האזרח האמריקאי עמד בכל חובות המס שלו במדינת תושבותו ולא הפיק הכנסות העולות על 10,000 דולר בשנה אשר מקורן בארה"ב.
 
בנוסף, האזרח האמריקאי יחוייב לשלם קנס בגין המס האמריקאי שלא שולם (לפחות 20% מחבות המס), בשל הגשה באיחור של דו"חות המס לארה"ב.
 
 

נוהל גילוי מרצון מקוצר Streamlined Procedure

 

הליך מקוצר זה נועד לאזרחים אמריקאים שמציגים רמת סיכון דיווח נמוכה.

כל הדוחות המוגשים יבוקרו על יד רשויות המס בארה"ב, אך היקף הביקורת ישתנה בהתאם לרמת הסיכון הנובעת מהדוחות שהוגשו.
לגבי אזרחים אמריקאים המציגים רמת סיכון נמוכה תערך ביקורת מזורזת, ולא צפויים קנסות של מס ההכנסה האמריקאי.
דוחות שמגלמים רמת סיכון גבוהה יותר, לא יהיו חלק מההליך המקוצר ויעברו ביקורת יסודית ומלאה, אשר במקרים מסוימים עשויה לכלול יותר משלוש שנים אחורנית.
 
הליך זה נועד לאזרחים אמריקאים שאינם תושבים שהתגוררו מחוץ לארה"ב מאז 1 בינואר 2009 ושלא הגישו דו"ח מס בארה"ב באותה התקופה. אזרחים אמריקאים אלו חייבים להציג רמה נמוכה של סיכון.
 
רשויות המס בארה"ב יקבעו את רמת הסיכון הנובע מדוחות המס בהתבסס על המידע הניתן בדוחות שהוגשו וכן על בסיס מידע נוסף שיסופק בשאלון משלים הנדרש כחלק מההגשה. סיכון נמוך יהיה מבוסס על דוחות פשוטים עם מעט או ללא חבות מס בארה"ב. בהעדר גורמי סיכון גבוהים, אם דוחות המס שהוגשו מראים על חבות מס פחותה מ-1,500 דולר בכל אחת מהשנים, הם יטופלו כדוחות מס בסיכון נמוך ויעובדו בצורה מהירה ויעילה.
 
חשוב לציין כי הליך זה אינו מעניק הגנה מפני נקיטה בהליכים במישור הפלילי כנגד האזרח האמריקאי באם רשויות המס ומשרד המשפטים בארה"ב יקבעו כי נסיבות מיוחדות של האזרח האמריקאי מחייבות הליכים אלו.
אזרחים אמריקאים החוששים מהעמדה לדין פלילי בשל הנסיבות המיוחדות שלהם, צריכים להיות מודעים לאפשרות זו ולהתייעץ עם יועצי המס ו/או היועצים משפטיים שלהם לגבי האפשרות לנקוט בהליך OVDP, הליך המציע אמצעים אחרים באמצעותם אזרחים אמריקאים בעלי חשבונות offshore בלתי מדווחים יכולים להסדיר את ענייניהם.
 
יודגש כי באם האזרח בחר להגיש את דו"ח המס האמריקאי על פי הנוהל החדש שתואר לעיל, הליך OVDP אינו זמין עוד.
יודגש גם כי אזרחים אמריקאיים אשר אינם זכאים להליך OVDP, אינם זכאים גם להשתתף בהליך הגילוי מרצון החדש המתואר לעיל.
 
 

הליך הגשה מאוחרת של דו"חות מידע

 

הליך זה מיועד לאזרחים אמריקאים או מחזיקי גרין קארד אשר לא הגישו דו"חות מידע נדרשים, לרבות דו"חות מידע שנתיים על חשבונות בנק וחשבונות פיננסים אחרים מחוץ לארה"ב (דו"חות "FBAR"), אולם הגישו דוחות מס אמריקאים שנתיים, דיווחו על כל הכנסתם החייבת ושילמו מס הכנסה פדרלי כנדרש בגינה.
 
ניתן לפנות להליך זה רק במידה ואין חבות מס אמריקאית פדרלית (כלומר, כל ההכנסות דווחו והמס שולם כנדרש בחוק).
לא יוטלו קנסות במסגרת ההליך על ההגשה המאוחרת של דו"חות המידע.
 
 

ביקורת מס רגילה לאחר תוכנית "גילוי מרצון"

 

אזרחים אמריקאים או מחזיקי גרין קארד אשר ביצעו את תהליך ה"גילוי מרצון" לגבי חשבונותיהם ו/או נכסיהם מחוץ לארה"ב, רשאים לבחור בביקורת רגילה של מס הכנסה האמריקאי במקום לשלם את קנסות החובה במסגרת תוכנית ה"גילוי מרצון".
 
אפשרות זו מתאימה בעיקר לאזרחים אמריקאים אשר מאמינים כי  קיימת "סיבה מוצדקת" (reasonable cause) אשר תביא לכך שהקנסות הפדרליים הפוטנציאליים בגין אי-מילוי חובות המס ו/או הדיווח שלהם יופחתו או יבוטלו במסגרת ביקורת מס הכנסה רגילה.
 
כאמור, אלטרנטיבה זו מתחילה בהשתתפות בהליך ה"גילוי מרצון" כפי שמתוארת בסעיף "נוהל גילוי מרצון OVDP" לעיל. לכן, האזרח האמריקאי חייב ראשית להגיש את אותם דו"חות מס ודו"חות מידע ולשלם את חבות המס שלו כולל ריבית כנדרש במסגרת הליך ה-"גילוי מרצון" (עבור 8 השנים האחרונות בהן לא הוגשו דוח"ות אלו ו/לא שולם מס כנדרש).
 
בשלב הביקורת הרגילה (לאחר ה"גילוי מרצון"), לא יוטלו קנסות פוטנציאליים (או יוטלו בסכום מופחת), אם יצליח האזרח האמריקאי להוכיח כי אי-מילוי החובות נעשה בשל "סיבה מוצדקת" (reasonable cause) והדבר יתקבל ע"י פקיד השומה.
 

 

"גילוי שקט"

 

אפשרות זו מאפשרת לאזרח אמריקאי להגיש דו"חות מס בארה"ב, דו"חות מידע (לרבות דו"חות FBAR) ולשלם את חבות המס עבור שנים קודמות (אם קיימת) וזאת מחוץ למסגרת תוכנית ה"גילוי מרצון" או ההליכים האחרים שיזמה רשות המס האמריקאית.
על מנת לבצע הליך זה יש לצרף הסבר מנומק לאי מילוי החובות באותן שנים ("סיבה מוצדקת" -reasonable cause) ובקשה לביטול הקנסות הפדרליים הפוטנציאליים בגין אי הגשת הדוחות במועדם.
 
לרוב, אפשרות זו אינה מומלצת מאחר ורשות מס ההכנסה הפדרלית האמריקאית ציינה לא פעם כי מומלץ מאד לאזרחים אמריקאים לתקן את אי מילוי חובותיהם בשנים שעברו במסגרת תוכנית ה"גילוי מרצון" וכי בחירה של הליך ה"גילוי השקט" ע"י אזרחים אמריקאים מסכנת אותם בחשיפה לביקורת מס הכנסה ואף להליכים פליליים.
 
 

משרדנו מתמחה בהסדרת הדיווח על חשבונות פיננסיים ודיווחי מס בישראל למחזיקים באזרחות אמריקנית,  צור קשר ואחד מרואי החשבון שלנו ישמח לעמוד לרשותך.

 

               

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page