top of page

מיסוי אמריקאי של אופציות 

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

הענקה לעובד אופציה לרכישת מניית החברה במועד עתידי, במחיר נמוך ביחס למחירה בשוק הפכה נפוצה מאוד בשנים האחרונות בעיקר בתחום ההייטק.
אופציה שתוענק כיום לעובד ותאפשר לו לרכוש את מניית החברה בעתיד, גורמת לחפיפה באינטרסים של העובד והמעביד מאחר וכעת לעובד יש סיבה לפעול על מנת שמחיר המניה יהיה גבוה ככל שניתן באותו מועד עתידי.


האמור להלן מתייחס להיבטי מיסוי בארה"ב של אופציות (Stock options) ולא למצב בו נתקבלו מניות חסומות (RSU), בנוסף לכך שהדברים נכתבים מפרספקטיבת המיסוי האמריקאי ורלוונטים למגישים דוח מס בארה"ב מתוקף אזרחות או תושבות אמריקאית.
 

בהקשר המיסוי האמריקאי, קיימים שני סוגים עקריים של אופציות לעובדים:

Non statutory stock options
אופציות מהסוג הזה בדרך כלל לא ניתנות לעובדים ואינן חלק מתוכנית תמריצים לעובד, כך שאינן נחשבות (Incentive stock option (ISO. הן מחולקות לבכירים או קבלנים חיצוניים ובדרך כלל אופציות מהסוג הזה יגרמו לאירוע מס במועד בו הן ממומשות (exercised).
מעסיקים, לרוב מעסיקים קטנים כמו חברות הזנק יעדיפו את האופציות מהסוג הזה מאחר והן מאפשרות ניכוי הוצאה בסך ההכנסה בה מכיר המקבל, בדרך כלל ההפרש בין העלות של האופציה למחיר המניה.
לצורך חישוב המס בארה"ב שיחול במועד מימוש האופציה, ניתן לחשב ממוצע של שערי המניה ביום מימוש האופציות.


במידה ואופציות שהתקבלו הן Non-qualified/Non statutory ההפרש לעיל מהווה הכנסה חייבת בשיעורי מס אמריקאי רגילים בארצות הברית כמו הכנסת עבודה.
לצורך המיסוי בארה"ב העובד קבל טופס W-2 ובו ינוכו לו בארה"ב מיסים על הכנסה וגם Social security and Medicare.


בקביעת תזמון המיסוי האמריקאי על אופציות מהסוג הזה יש לערוך הבחנה בין שני תרחישים:
 

  • אופציה למניית חברה שנסחרת וניתן לקבוע את שוויה באופן רציף – במועד הענקת האופציות אין בדרך כלל אירוע מס, במועד המרת האופציה למניה יחול מס בארה"ב בגובה ההפרש בין מחיר המניה לעלות מימוש האופציה. כך שבמקרה והאופציה ממושה אבל המניה לא נמכרה, ההכנסה בדוח המס האמריקאי תגדל בגובה ההפרש לעיל.

 

  • אופציה למניית חברה שאינה נסחרת ולא ניתן לקבוע את שוויה באופן רציף – יש להכיר בהכנסה בגובה ההפרש בין עלות האופציה לשוויה ההוגן (ישנם כללים נפרדים לקביעת השווי) של המניה אם העסקה אינה הפיכה והאופציה הופכת להיות Substantially vested.

 

Statutory stock options

אופציות מהסוג הזה בדרך כלל ניתנו לעובד כחלק מתוכנית תמריצים או תוכנית רכישת אופציות מסודרת שהחברה מעמידה לרשות עובדיה.
על מנת להנות מהטבות במיסוי האמריקאי בייחס לאופציות מהסוג הזה יש לעמוד בין השאר בכללים הבאים:

 

  • עליך להיות עובד של החברה במועד קבלת האופציות ממועד ההענקה ועד שלושה חודשים לפני מועד מימוש האופציה

  • על ההעברת האופציה להיות מוגבלת אלא אם מדובר במקרה מוות של המקבל
     

אם העובד המקבל לא עומד בתנאים הבאים האופציות ימוסו בארה"ב כ - Non-qualified/Non statutory כך שהעובד לא יוכל להנות מהמיסוי האמריקאי המועדף לסוג הזה של האופציות.

במידה וישנה עמידה בתנאים, אין צורך לשלם מס בארה"ב על האופציות במועד ההענקה ולא במועד המימוש למעט Alternative minimum tax שעשוי לחול.

 

מיסוי אמריקאי של מכירת המניה לאחר מימוש האופציה
 

ההכנסה שרואה חשבון אמריקאי יכלול בדוח המס במכירת המניה לאחר מימוש האופציה, תהיה ההפרש בין מחיר האופציה לתמורה ממכירת המניה.


בדרך כלל המיסוי האמריקאי של הרווח מהמכירה יעשה לפי שיעור המס האמריקאי על רווחי הון, אך יש צורך להחזיק במניה למשך פרק זמן מוגדר לפני המכירה (Holding period) ויש לעמוד ברף הכמותי שנדרש במסגרת כללי Option granted at a discount.

Holding period requirement – העובד מחזיק במניה משך שנה אחת לפחות, ממועד מימוש האופציה למניה לפני המכירה והעובד מוכר את המניה לאחר שנתיים לפחות ממועד קבלת האופציה.
אם האופציה נמכרת כתוצאה מרצון להמנע מניגוד אינטרסים, לפני המועדים שצויינו לעיל, רואה החשבון האמריקאי יוכל להגיש את הדיווח עבור העובד ולהנות משיעורי מס רווח הון גם ללא תקופת ההמתנה לעיל.

Option granted at a discount – אם במועד בו הוענקו האופציות מחיר האופציה ביחס למחיר המניה היה בין 85% - 100% ממחיר המניה או שוויה ההוגן, וישנה עמידה במבחן תקופת ההחזקה לעיל.
היה ומתבצעת מכירה של המניה או שהעובד שקיבל המניה נפטר יש לכלול בדוח המס האמריקאי כהכנסת עבודה את הנמוך מבין הסכומים הבאים:

  • ההפרש בין שווי השוק של המניה במועד קבלת האופציה למחיר האופציה

  • ההפרש בין שווי המניה במועד מכירת המניה או מות העובד למחיר האופציה
     

מעבר לאמור לעיל כל רווח ימוסה בשיעור המס האמריקאי לרווח הון.

                                                            

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page