top of page

ניכוי של 20% מההכנסה החייבת מיסוי אמריקאי של ישות שקופה (LLC)

לייעוץ התקשרו

03-5296555

 

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

Your details were sent successfully!

רפורמת המיסים בארה"ב מפחיתה את שיעור המס השולי של יחידים, חברות אטומות (C Corporation) ולכאורה איננה מטיבה עם חברות שקופות דוגמת LLC.

נדגיש כי שיעור מס החברות בארה"ב צפוי להיות מופחת ל - 21% משיעור של 35%, לכל הדעות הטבה היסטורית במיסוי האמריקאי של חברות.

רוב העסקים הקטנים בארה"ב מנוהלים באמצעות Pass-Through entities, ישויות שקופות לצורך המיסוי בארה"ב. הדוגמה הנפוצה ביותר ליישות מהסוג הזה היא LLC, שפופולרית במיוחד בקרב משקיעי נדל"ן בארה"ב.  

Section 199A החדש מאפשר לנכות הוצאה רעיונית של 20% מההכנסה נטו ה - LLC שעונה להגדרת Qualified business income.


Qualified business income - היא ההכנסה בניכוי ההוצאות בתנאי שההכנסה עסקית ואופיה מוגדר כ  -
Effectively connected with the conduct of a trade or business או בקיצור ECI

כמו בישראל, גם בארה"ב לא תמיד ברור אם הכנסה משכר דירה מגיעה לכדי עסק.

בהקשר של ההטבה לעיל, ישנן תקנות Landlord Business Safe Harbor שמאפשרות קריטריונים מקלים לקביעה האם ההכנסות מנדל"ן בארה"ב הן הכנסות מעסק או משכר דירה.

חשוב לציין שהכנסות שכר דירה מנדל"ן בארה"ב אינן נחשבות (ECIׂ) ויש לבצע בחירה למסות אותן ככאלה בדוח המוגש בארה"ב, ללא ביצוע הבחירה הכנסות שאינן ECI ימוסו בשיעור קבוע של 30%.

על ההטבה במיסוי האמריקאי של ישויות שקופות חלות המגבלות הבאות:​
 

 • על ההכנסה שמקבל עובד (כשכר עבודה) לא תחול ההטבה וההכנסה לא תחשב ECI

 • אם ההכנסה האישית של כל שותף לא עוברת את רף ההכנסה של $157.5K / $315Kׂ 
   ההטבה תהיה ניכוי ברמת 20% מההכנסה נטו של העסק.
  אם הכנסת כל שותף עוברת את רף ההכנסות האישיות שנקבע, ההטבה מוגבלת ל:

  • 50% מהמשכורות שמשלם העסק שלך (LLC) לעובדים בו

  •  או 25% מהשכר ששולם + 2.5% מהבסיס לצורך מיסוי אמריקאי (העלות) של נכסי העסק שעונים להגדרת Qualified property (נכסים ברי פחת שברשות העסק)

  • קיזוז וצימצום ההטבה (Phaseout) יחל ברמות הכנסה של $157,500 ליחידים ו - $315,000 לזוגות שמגישים דוח משותף
    

מסתמן שהאמור לעיל יעקר מתוכן את ההטבה לאדם שמספק שירות באמצעות ישות שקופה ואינו מעסיק עובדים, כמו יועצים או בעלי מקצועות חופשיים.
ללא קשר לאמור לעיל, על בעלי מקצועות מסויימים חלים תנאים ספציפיים נוספים שיש להביא בחשבון. 

דוגמה להמחשה:

הכנסות חברת LLC בשנת 2018:    $500,000

הוצאות החברה:                         ($250,000)

רווח לפני מס                              $250,000

נניח שלחברה יש שני שותפים (MEMBERS) וכל אחד מקבל חצי מהרווח בסך $125,000 (זו כל הכנסתם), שאין בעסק נכסים ברי פחת ושלעובדים שולמו משכורות של $200,000 במהלך השנה (W-2ׂ).

במקרה שלנו ההכנסה של כל אחד מהשותפים איננה עוברת את הסף של רמת ההכנסה ולכן הם יוכלו להנות מניכוי של 20% מסך של $250,000, הווי אומר $50,000 בסך הכל.


אם רמת ההכנסה של השותפים הייתה עוברת את הספים הכמותיים ($157,500, $315,000) הניכוי ("ההוצאה") יהיה הנמוך מבין:

 • 50% מהשכר שמשלם העסק $200,000/2 = $100,000 

 • 20% מהרווח לפני מס $250,000*20% = $50,000
   

במקרה דנן השכר ששולם לעובדים גבוה יחסית לרווח, כך שבשתי החלופות ההטבה זהה:

 • 20% מהרווח = $50,000

 • 50% מהשכר ששולם $100,000 - המגבלה לא תשפיע, כי בכל מקרה לא תהיה הטבה של יותר מ - 20% מהרווח.

סך הכל הטבה של $50,000 פטורים ממיסוי אמריקאי ברמת השותפות!

ההטבה רלוונטית גם למיסוי אמריקאי של משקיעי נדל"ן בארה"ב, אולם מאחר והם בדרך כלל לא מעסיקים עובדים שיעור ההטבה נמוך.

                                                                 

הערה: המידע ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. /או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא.
Smartax logo
bottom of page