top of page

תנאים ומגבלות

על השימוש באתר חלים התנאים והמגבלות הבאים:

 

 

השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים. 

האתר מיועד לצורך העברת מידע כללי ללקוחותינו ואין לעשות בו שום שימוש אחר.

 

כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.

 

Smartax il, שירן מדר רואה חשבון ו\או ליאור ביטון רואה חשבון או כל אדם מטעמם (להלן- "מנהלי האתר") לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על הגולשים באתר. וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 

 

המידע באתר ניתן בתימצות ובאופן כללי ואין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. 

 

המידע המוצג הינו לידיעה בלבד.

 

 

 

 

 

Smartax logo
bottom of page